Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολικού Έτους 2021-2022

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

To Ωρολόγιο Πρόγραμμα στο Δημοτικό Σχολείο, από το νέο διδακτικό έτος 2021-22 ύστερα από την ένταξη των Εργαστηρίων Δεξιοτήτων στο υποχρεωτικό   πρόγραμμα ψηφίστηκε στη Βουλή (Νόμος 4807/2021 ΦΕΚ Α’, Άρθρο 56) και έχει ως εξής:

sinolo oron

Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για εννέα (9) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις, για οκτώ (8) ώρες στις Γ’ και Δ’ και για επτά (7) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για πέντε (5) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για τέσσερις (4) ώρες στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣT’ τάξεις.

Το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Γ’ και Δ’ τάξεις.

Το μάθημα της  Γεωγραφίας διδάσκεται για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Γ’ και Δ’ τάξεις και για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Η Αισθητική Αγωγή περιλαμβάνει τα μαθήματα: Εικαστικά, Μουσική και Θεατρική Αγωγή.

Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για μία (1) ώρα στις Γ’, Δ’, Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται για μία (1) ώρα σε όλες τις τάξεις και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής για μία (1) ώρα στις Α’, Β’, Γ’ και Δ’ τάξεις.

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις Α’, Β’, Γ’, και Δ’ τάξεις και για δύο (2) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Α’ και Β’ τάξεις και για τρεις (3) ώρες στις υπόλοιπες τάξεις. Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για δύο (2) ώρες στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

Το μάθημα  των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για μία (1) ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

Το Εργαστήριο Δεξιοτήτων διδάσκεται για τρεις (3) ώρες στις τάξεις Α’ και Β’, για δύο (2) ώρες στις τάξεις Γ’ και Δ’ και για μία (1) ώρα στις Ε’ και ΣΤ’ τάξεις.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

Στο Δημοτικό τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων αντικαθιστούν τις ώρες της Ευέλικτης Ζώνης καθώς ο σκοπός τους ταυτίζεται με το σκοπό και τη θεματολογία της. Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων εμπλουτίζουν τη θεματολογία της «Ευέλικτης Ζώνης Διαθεματικών και Δημιουργικών Δραστηριοτήτων» με συγκεκριμένες Θεματικές Ενότητες, απαραίτητες για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, την απόκτηση ικανοτήτων και τη διαμόρφωση στάσεων ενισχύοντας την ιδιότητα του ενεργού πολίτη, με στόχο να αντισταθμίσουν την ανελαστικότητα, τις μονομέρειες και τον πολυκερματισμό του παραδοσιακού σχολείου και να διαποτίσουν με τις αρχές τους και τις πρακτικές τους την καθημερινή διδακτική πράξη.

Στα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, οι στοχοθετημένες δεξιότητες ομαδοποιούνται και καλλιεργούνται σε τέσσερις κύκλους στοχοθεσίας ως εξής:

 

ergastiria dexiotiton 

1. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ 21ου αιώνα (4cs)  

 • Δεξιότητες μάθησης 21ου αιώνα (4cs) (Κριτική σκέψη, Επικοινωνία, Συνεργασία, Δημιουργικότητα)
 • Ψηφιακή μάθηση 21ου αιώνα (4cs σε ψηφιακό περιβάλλον) (Ψηφιακή επικοινωνία, Ψηφιακή συνεργασία, Ψηφιακή δημιουργικότητα, Ψηφιακή κριτική σκέψη, Συνδυαστικές δεξιότητες ψηφιακής τεχνολογίας, επικοινωνίας και συνεργασίας)
 • Παραγωγική μάθηση μέσω των τεχνών και της δημιουργικότητας

 

2.ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΖΩΗΣ

 • Δεξιότητες της κοινωνικής ζωής (Αυτομέριμνα, Κοινωνικές δεξιότητες, Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Πολιτειότητα, Προσαρμοστικότητα, Ανθεκτικότητα, Υπευθυνότητα)
 • Δεξιότητες της ψηφιακής ιθαγένειας (Ευχέρεια στην ηλεκτρονική διακυβέρνηση, Ψηφιακή πολιτειότητα, Ασφαλής πλοήγηση στο διαδίκτυο, Προστασία από εξαρτητικές συμπεριφορές στις τεχνολογίες, ανθεκτικότητα)
 • Δεξιότητες διαμεσολάβησης και κοινωνικής ενσυναίσθησης (Ενσυναίσθηση και ευαισθησία, Διαμεσολάβηση, Επίλυση συγκρούσεων, Πολιτειότητα)
 • Δεξιότητες επιχειρηματικότητας (entrepreneurship)(Πρωτοβουλία, Οργανωτική ικανότητα, Προγραμματισμός, Παραγωγικότητα, Αποτελεσματικότητα)

3. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΗΧΑΝΙΚΗΣ, ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ

 • Δεξιότητες της τεχνολογίας(Δεξιότητες δημιουργίας και διαμοιρασμού ψηφιακών δημιουργημάτων, Δεξιότητες ανάλυσης και παραγωγής περιεχομένου σε έντυπα και ηλεκτρονικά μέσα, Δεξιότητες διεπιστημονικής και διαθεματικής χρήσης των νέων τεχνολογιών)
 • Δεξιότητες διαχείρισης των Μέσων (media)(Πληροφορικός γραμματισμός, Ψηφιακός γραμματισμός, Τεχνολογικός γραμματισμός, Γραμματισμός στα μέσα, Ασφάλεια στο διαδίκτυο)
 • Ρομποτική(Δεξιότητες μοντελισμού και προσομοίωσης, Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη)

4. ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ ΝΟΥ

 • Στρατηγική Σκέψη(Οργανωσιακή σκέψη, Μελέτη περιπτώσεων και Επίλυση προβλημάτων)
 • Πλάγια σκέψη(Δημιουργική, παραγωγική, ολιστική σκέψη), Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές)
 • Ρουτίνες σκέψεις και αναστοχασμός
 • Κατασκευές, παιχνίδια, εφαρμογές
 • Δεξιότητες υπολογιστικής σκέψης(Επιστημονική/ υπολογιστική σκέψη διαμεσολάβηση)

Τα Εργαστήρια Δεξιοτήτων, εισάγουν καινοτομίες στο κοινωνικό πλαίσιο μάθησης και επιδιώκουν την καλλιέργεια της αυτορρύθμισης στη μάθηση, της συνεργασίας και της αυτοβελτίωσης. Λόγω του ιδιαίτερου χαρακτήρα τους, δεν αξιολογούνται με τον παραδοσιακό τρόπο, αλλά δίνεται έμφαση στην περιγραφική αξιολόγηση και τη σύνταξη φακέλου επιτευγμάτων (portfolio) από την μαθήτρια και τον μαθητή. Η διαδικασία αξιολόγησης των δεξιοτήτων λειτουργεί διαμορφωτικά και αναδεικνύει τις προτεραιότητες που θα πρέπει να τεθούν κατά το σχεδιασμό των Σχεδίων Δράσης της Σχολικής Μονάδας.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ

ergastiria dexiotiton2

Ωρολόγιο Πρόγραμμα Σχολικού Έτους 2016-2017

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

 

Η λειτουργία  του   Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω  αναμορφώνεται  και θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2016-2017 ως εξής:

 

                          Το   Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΕΣ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

08.00 - 08.10

 

10΄

Υποδοχή μαθητών

08.10 - 09:40

 

90΄

1η διδακτική περίοδος

09:40 - 10:00

 

20΄

Διάλειμμα

10:00 - 11:30

 

90΄

2η διδακτική περίοδος

11:30 - 11:45

 

15΄

Διάλειμμα

11:45 - 12:25

 

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25 - 12:35

 

10΄

Διάλειμμα

12.35 - 13:15

40΄

6η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13:15 - 13:20

Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13:20 - 14:00

40΄

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος    Σίτιση

14:00 - 14:15

 

15΄

Διάλειμμα

14:15 - 15:00

45΄

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Μελέτη-Προετοιμασία

15:00 - 15.15

 

15΄

Διάλειμμα

15.15 - 16:00

45΄

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

 

Ειδικότερα:

Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ΄ & Δ΄ τάξεις και για 1 ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

? Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για 9 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις, 8 στις Γ΄ & Δ΄ και για 7 ώρες στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις.

? Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για 5 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις και για 4 ώρες στις Γ΄, Δ΄,. Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

? Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

? Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται για 4 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις και για 2 ώρες στις Γ΄ & Δ΄ τάξεις.

? Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

? Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για 3 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

? Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για 1 ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

? Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για 3 ώρες στις Α΄, Β΄, Γ΄, & Δ΄ τάξεις και για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

 

Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για 1 ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 3 ώρες στις υπόλοιπες τάξεις.

? Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

? Το μάθημα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για 1 ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

? Η Ευέλικτη Ζώνη διδάσκεται για 3 ώρες στις τάξεις Α΄ & Β΄ και για 2 ώρες στις τάξεις Γ΄ & Δ΄. Το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης μπορεί να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου καθώς και από τον/την Δ/ντή-Δ/ντρια του σχολείου. Η ανάθεση ωρών Ευέλικτης Ζώνης σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων γίνεται, αφού έχουν ικανοποιηθεί κατά προτεραιότητα οι ανάγκες σε διδακτικές ώρες του γνωστικού αντικειμένου τους στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης ΠΕ.

? Αισθητική Αγωγή: Περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή. Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται για 2 ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 1 ώρα στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται για 1 ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής για 1 ώρα στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις.

 

Πρόγραμμα Σχολικού Έτους 2013-2014

Το 10/θ Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας από το σχολικό έτος 2013-14 εντάχθηκε στα Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ?Ε.Α.Ε.Π.

Το ωράριο λειτουργίας του υποχρεωτικού προγράμματος είναι από 8:10 έως 14:00 για όλες τις τάξεις (ΦΕΚ 1327/2011 - Αριθμ.Φ.12/520/61575/Γ1) .

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

08:00-08:10

10'

Υποδοχή μαθητών

08:10-09:40

90'

1η διδακτική περίοδος

09:40-10:00

20'

Διάλειμμα

10:00-11:30

90'

2η διδακτική περίοδος

11:30 - 11:45

15'

Διάλειμμα

11:45 -12:25

40'

5η διδακτική ώρα

12:25 -12:35

10'

Διάλειμμα

12:35 -13-15

40'

6η διδακτική ώρα

13:15 -13:25

10'

Διάλειμμα

13:25 -14:00

35'

7η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

14:00 -14:05

5'

Διάλειμμα - Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος

14:05-14:40

35'

φαγητό ? χαλάρωση

14:40-14:50

10'

Διάλειμμα

14:50-15:30

40'

8η διδακτική ώρα

15:30-15:40

10'

Διάλειμμα

15:40-16:15

35'

9η διδακτική ώρα
(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

Στο πρόγραμμα κάθε τάξης εντάσσονται νέα γνωστικά αντικείμενα. 

 • Ξένες γλώσσες

             Αγγλικά σε όλες τις τάξεις

             Γαλλικά /Γερμανικά στην Ε΄ τάξη

             Γαλλικά στην ΣΤ΄ τάξη

 • Εικαστικά
 • Μουσική
 • Θεατρική Αγωγή
 • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Στο σχολείο λειτουργεί Εργαστήριο Πληροφορικής.

 

 

 

 

 

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;