Ωρολόγιο Πρόγραμμα

Ενιαίος Τύπος Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

 

Η λειτουργία  του   Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου

με λειτουργικότητα από 4/θέσια και άνω  αναμορφώνεται  και θα εφαρμοστεί από το σχολικό έτος 2016-2017 ως εξής:

 

                          Το   Ωρολόγιο Πρόγραμμα

ΩΡΕΣ

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

08.00 ? 08.10

 

10΄

Υποδοχή μαθητών

08.10 ? 09:40

 

90΄

1η διδακτική περίοδος

09:40 ? 10:00

 

20΄

Διάλειμμα

10:00 ? 11:30

 

90΄

2η διδακτική περίοδος

11:30? 11:45

 

15΄

Διάλειμμα

11:45 ? 12:25

 

40΄

5η διδακτική ώρα

12:25 ? 12:35

 

10΄

Διάλειμμα

12.35? 13:15

40΄

6η διδακτική ώρα

(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

13:15? 13:20

Μετάβαση μαθητών Ολοήμερου στην αίθουσα σίτισης

13:20 -14:00

40΄

1η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος    Σίτιση

14:00 ? 14:15

 

15΄

Διάλειμμα

14:15 ? 15:00

45΄

2η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Μελέτη-Προετοιμασία

15:00 ? 15.15

 

15΄

Διάλειμμα

15.15 ? 16:00

45΄

3η ώρα Ολοήμερου Προγράμματος

Επιλογή διδακτικού αντικειμένου (ΤΠΕ, Αθλητισμός, Αγγλικά, Εικαστικά, Μουσική, Θεατρική Αγωγή, Πολιτιστικοί Όμιλοι Δραστηριοτήτων)

(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

 

Ειδικότερα:

Το μάθημα των Θρησκευτικών διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ΄ & Δ΄ τάξεις και για 1 ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

? Το μάθημα της Γλώσσας διδάσκεται για 9 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις, 8 στις Γ΄ & Δ΄ και για 7 ώρες στις Ε΄& ΣΤ΄ τάξεις.

? Το μάθημα των Μαθηματικών διδάσκεται για 5 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις και για 4 ώρες στις Γ΄, Δ΄,. Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

? Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

? Η Μελέτη Περιβάλλοντος διδάσκεται για 4 ώρες στις Α΄ & Β΄ τάξεις και για 2 ώρες στις Γ΄ & Δ΄ τάξεις.

? Το μάθημα της Γεωγραφίας διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

? Το μάθημα των Φυσικών διδάσκεται για 3 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

? Το μάθημα της Κοινωνικής και Πολιτικής Αγωγής διδάσκεται για 1 ώρα στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

? Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής διδάσκεται για 3 ώρες στις Α΄, Β΄, Γ΄, & Δ΄ τάξεις και για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

 

Το μάθημα των Αγγλικών διδάσκεται για 1 ώρα στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 3 ώρες στις υπόλοιπες τάξεις.

? Η δεύτερη ξένη γλώσσα διδάσκεται για 2 ώρες στις Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις.

? Το μάθημα των Τ.Π.Ε. διδάσκεται για 1 ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις.

? Η Ευέλικτη Ζώνη διδάσκεται για 3 ώρες στις τάξεις Α΄ & Β΄ και για 2 ώρες στις τάξεις Γ΄ & Δ΄. Το μάθημα της Ευέλικτης Ζώνης μπορεί να διδάσκεται από εκπαιδευτικούς του κλάδου ΠΕ70 και εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων για συμπλήρωση του υποχρεωτικού διδακτικού ωραρίου καθώς και από τον/την Δ/ντή-Δ/ντρια του σχολείου. Η ανάθεση ωρών Ευέλικτης Ζώνης σε εκπαιδευτικούς ειδικοτήτων γίνεται, αφού έχουν ικανοποιηθεί κατά προτεραιότητα οι ανάγκες σε διδακτικές ώρες του γνωστικού αντικειμένου τους στις σχολικές μονάδες της οικείας Διεύθυνσης ΠΕ.

? Αισθητική Αγωγή: Περιλαμβάνει τα Εικαστικά, τη Μουσική και τη Θεατρική Αγωγή. Το μάθημα των Εικαστικών διδάσκεται για 2 ώρες στις Α΄ και Β΄ τάξεις και για 1 ώρα στις Γ΄, Δ΄, Ε΄ και ΣΤ΄ τάξεις. Το μάθημα της Μουσικής διδάσκεται για 1 ώρα εβδομαδιαίως σε όλες τις τάξεις και το μάθημα της Θεατρικής Αγωγής για 1 ώρα στις Α΄, Β΄, Γ΄ και Δ΄ τάξεις.

 

Πρόγραμμα

Το 10/θ Δημοτικό Σχολείο Ισθμίας από το σχολικό έτος 2013-14 εντάχθηκε στα Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα ?Ε.Α.Ε.Π.

Το ωράριο λειτουργίας του υποχρεωτικού προγράμματος είναι από 8:10 έως 14:00 για όλες τις τάξεις (ΦΕΚ 1327/2011 - Αριθμ.Φ.12/520/61575/Γ1) .

 

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  

ΩΡΕΣ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

 

 

08:00-08:10

 

10'

Υποδοχή μαθητών

 

08:10-09:40

 

90'

1η διδακτική περίοδος

09:40-10:00

 

20'

 

Διάλειμμα

10:00-11:30

 

90'

 

2η διδακτική περίοδος

11:30 - 11:45

 

15'

 

Διάλειμμα

11:45 -12:25

40'

5η διδακτική ώρα

12:25 -12:35

10'

Διάλειμμα

12:35 -13-15

40'

6η διδακτική ώρα

13:15 -13:25

10'

Διάλειμμα

13:25 -14:00

35'

7η διδακτική ώρα
(Λήξη υποχρεωτικού προγράμματος)

14:00 -14:05

5'

Διάλειμμα - Αποχώρηση μαθητών του υποχρεωτικού προγράμματος

14:05-14:40

35'

φαγητό ? χαλάρωση

14:40-14:50

10'

Διάλειμμα

14:50-15:30

 

40'

 

8η διδακτική ώρα

15:30-15:40

10'

 

Διάλειμμα

15:40-16:15

35'

 

9η διδακτική ώρα
(Λήξη ολοήμερου προγράμματος)

  

Στο πρόγραμμα κάθε τάξης εντάσσονται νέα γνωστικά αντικείμενα. 

  • Ξένες γλώσσες

             Αγγλικά σε όλες τις τάξεις

             Γαλλικά /Γερμανικά στην Ε΄ τάξη

             Γαλλικά στην ΣΤ΄ τάξη

  • Εικαστικά
  • Μουσική
  • Θεατρική Αγωγή
  • Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ)

Στο σχολείο λειτουργεί Εργαστήριο Πληροφορικής.

 

 

 

 

 

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;