ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦHΣ ΣΤHN A΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ για το σχ. έτος 2015 - 16

10/θ Δ. Σ. Ισθμίας                                          Σχ. έτος 2014 - 15

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦHΣ  ΣΤHN A΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ για το σχ. έτος 2015-16

α. Πιστοποιητικό γέννησης, Δήμου ή Κοινότητας για την εγγραφή του μαθητή στα οικεία μητρώα ή δημοτολόγια, το οποίο εκδίδεται το τελευταίο πριν την εγγραφή τρίμηνο και στο οποίο αναγράφεται ολογράφως και αριθμητικώς η ημερομηνία γέννησης. Για τους μαθητές ?οι οποίοι είναι εγγεγραμμένοι στο Δήμο Λουτρακίου-Περαχ.?Αγ. Θεοδώρων- και φοιτούν στα Νηπιαγωγεία Ισθμίας και Κυρά Βρύσης τα πιστοποιητικά έχουν ζητηθεί και βρίσκονται ήδη στο Δημοτικό.

β.  Επίδειξη του βιβλιαρίου υγείας του μαθητή, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια.

γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.).

δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο, κατά την κρίση του Διευθυντή του σχολείου, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή.

ε. Βεβαίωση παρακολούθησης νηπιαγωγείου.

Σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.7 /229 / 53868 /Γ1/10-5-2011 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., « ?Όπου δεν είναι δυνατή η προσκόμιση Βεβαίωσης παρακολούθησης νηπιαγωγείου, οι γονείς και κηδεμόνες των νηπίων υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή Εκπαίδευσης Π.Ε., στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο Διευθυντής Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του μαθητή. Αν ο Διευθυντής Εκπαίδευσης δεν κάνει δεκτή την αίτηση των γονέων, τότε εφαρμόζονται οι διατάξεις της περιπτ. 26, της §4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (ΦΕΚ 87Α)».

Οι εγγραφές πραγματοποιούνται από 2 έως 18 Ιουνίου 2015.

Για διευκρινίσεις επικοινωνήστε με τη Δ/ντρια ή τον Υπ/ντή στο Δ. Σ. Ισθμίας τηλ. 2741-0-48245.

Από το Σχολείο

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;