Εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών

10/θ Δ. Σ. ΙΣΘΜΙΑΣ                                                                 Σχ. έτος 2014-15

 

ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΙΚΗ ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ με τέκνα υποχρεωτικής εκπαίδευσης

 

Σχετικά με την εισοδηματική ενίσχυση οικογενειών για το σχ. έτος 2013-14 παρακαλούμε να συγκεντρώσετε και να φέρετε στο Σχολείο τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

 

Δικαιολογητικά

  • Αίτηση  που υποβάλλει  ο γονέας που έχει την επιμέλεια του τέκνου.

Σε περίπτωση διαζυγίου ο δικαιούχος πρέπει να προσκομίζει απόφαση δικαστηρίου σχετικά  με την επιμέλεια των παιδιών.

 

  • Άνω των τριών τέκνων χρειάζεται βεβαίωση για το ποσό επιδόματος πολυτέκνων κατά το 2013, εφόσον κάνει την αίτηση ο γονιός το 2014 και για το 2014 εφόσον κάνει την αίτηση το 2015.

 

  • Απαραίτητο είναι το εκκαθαριστικό της Δ.Ο.Υ (αντίγραφο). Σε περίπτωση που δεν έχει δηλωθεί εισόδημα, απαραίτητη είναι υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται εισόδημα κάτω των 3000 ευρώ από την Δ.Ο.Υ με δύο σφραγίδες, μια από το εισόδημα και μια από το τμήμα συγκοινωνιών για την μη κατοχή αυτοκινήτου.

ΠΡΟΣΟΧΗ! Το συνολικό ετήσιο φορολογούμενο πραγματικό ή τεκμαρτό οικογενειακό εισόδημα να μην υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ.

 

  • Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης.

 

  • Υπεύθυνη δήλωση ν. 1599/1986 του δικαιούχου, περί της μη είσπραξης της οικονομικής ενίσχυσης για το συγκεκριμένο σχολικό έτος που ζητά ο ενδιαφερόμενος την ενίσχυση.

 

  • Φωτοτυπία λογαριασμού τραπέζης του δικαιούχου (που έχει την επιμέλεια τέκνου) όπου να φαίνεται 25ψηφιος αριθμός ΙΒΑΝ.

 

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε με τη Δ/ντρια, τηλ. 2741-0-48245.

 

 

                                                                                                 Από το Σχολείο 

Ακούσατε, ακούσατε!

Τι ώρα είναι;